Okulumuzda uygulanan eğitim modelimiz GEP, uluslar arası PYP (Primary Years Program) modeli esas alınara oluşturulmıuştur. 

PYP UYGULAMALARI

*Bu program öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi oluşturmayı amaçlar.

*Program ayrıca anlama çabası, gerekli bilginin ve becerilerin edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.

*PYP’de dengenin kurulması için 5 temel öğe vardır.

 

Bilgi (Knowledge) ;
Öğrencilerin neler hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz? Bunun için 5 adet tema veriyor. Bunlar;

1-Biz kimiz?

Bireyin kendi doğasını, aileleri, arkadaşları, insan ilişkileri,  insan olmanın anlamını sorgulamasını sağlarız

2-Mekan ve zamanın neresindeyiz?

Mekan ve zaman hakkında sorgulama, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların bireylerle bağlantılarıdır.

3-Kendimizi nasıl ifade ederiz

4-Dünya nasıl işliyor?

 Doğa ve kanunları hakkında sorgulama doğa ve insan toplumları arasındaki etkileşimi inceleme

5- Kendimizi nasıl düzenleriz?

 İnsan yapısı, sistemler, ekonomik etkinlikler ve bunların çevre üzerindeki etkisini hayata uyarlama.

 Düşünceleri, duyguları, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yolarını sorgulama.

.

B) Kavramlar (Concepts)

Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?

1. Şekil  - Neye benziyor?

2. İşlev  - Nasıl çalışıyor?

3. Sebep-sonuç  - Neden böyle?

4. Değişim  - Nasıl değişiyor?

5. Bağlantı  - Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?

6. Sorumluluk  - Sorumluluğumuz nedir?

 

C) Düşünme Becerileri

                Bu program dahilinde öğrencilerimizin düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Bunun için kullanılan yöntemler ;

Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak, aradaki ilişkileri görmek.
Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yenilik çıkarmak.
Bilgi edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak.
 Kavrama: Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.
 Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.
 Değerlendirme: Seçilen ölçütlere dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.
 

D)ÖZYÖNETİM BECERİLERİ

Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının ve güç etmeninin gerektiği beceriler göstermek.
İnce kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek.
Mekânsal bilinç: Birbirine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık gösterme.
Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.
Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.
Güvenlik: Kendisini, başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak.
Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
Okulumuzda PYP eğitim modeli esas alınarak GİES programı uygulanmaktadır.
 
PYP (PRİMARY YEARS PROGRAM) NEDİR ?
 
PYP’nin bütüncül yaklaşımına göre öğrenciler, öğrenme ortamına kendi ön bilgilerini getirirler ve bunları öğretmenin öğretim programı çerçevesinde hazırladığı aktivitelerle bütünleştirerek öğrenirler..
Öğrenciler kendi deneyimleri ve birikimlerini kullanarak anlamayı ve anlamlandırmayı gerçekleştirirler. Öğrencilerin yeni öğrendikleri, ölçme araçları ile değerlendirilir ve program düzenli olarak gözden geçirilir
 
E)İLETİŞİM BECERİLERİ

Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma: Anlaşılır konuşmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek.
Okuma: Bilgi edinmek için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak.
Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak, özet çıkarmak.
Görme: Görsel malzemeleri yorumlamak ve analiz etmek, imgeleri yorumlamak
Sunma: Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçlar yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, sunum için uygun teknolojiyi kullanmak.
Sözel olmayan iletişim: işaretleri görmek ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak.
 

“SOSYAL İLETİŞİM BECERİLER”

Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak.
Başkalarına saygı duymak: Başkalarını dikkatle dinlemek, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğine kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.
İşbirliği yapma: Topluluk içinde iş birliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek.
 

Çatışmaları çözmek: başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek Grup halinde karar almak: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak “TUTUMLAR”

“Öğrencilerin neye değer vermelerini, ne hissetmelerini ve nasıl davranmalarını istiyoruz?”

 1. Değer bilme: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etme.
 2. Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
 3. Güven :Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak.
 4. İşbirliği: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek
5. Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
 6. Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
7.Doğruluk: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.
8. Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
 9. Hoşgörü: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.

“EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ”

Öğretmen öğrencilerden aldıklarıyla beraber öğrenci profiline göre tasarlanmış üniteler planlar.
Uygulamalar sırasında, anahtar sorular etrafında şekillenmiş bir sorgulama yürütür ve bunun sonucunda her öğrenci profilinde uygulamalar farklılaşabilir.
Bu nedenle, öğretmenin çocuk gelişimini ve öğrenme sürecini tanıyor olması, her çocuğun ihtiyaç ve ilgi alanına cevap verebilmesi gereklidir.
Oyun, algılama, öğrenme, keşfetme, eğlenme, ilişkilendirme, deneyimleme, araştırma, problem çözme, dikkat, hayal gücü, özgürlük, kendini ifade etme, iletişim ve sosyalleşme gibi birçok ögeyi içinde barındırır.Akıl ve zekâ oyunları da bireylerin eğlenerek yeni şeyler öğrenmelerini sağlar.

EĞİTİM MODELİMİZDEKİ YERİ

Her farklı oyunda çocuk kendisini tanır ve akranlarıyla birlikte kendisini değerlendirmeyi öğrenir. Kendini kontrol etmeyi öğrenir nasıl geliştireceğini anlar ve planlamasını bu yönde yapar. Aynı zamanda geleceğe dönük tahminde bulunma becerileri artan çocuklar, eğitim ve öğrenim hayatıyla ilgili daha iyi seçimler yaparak kendi yapısına uygun arkadaşlar edinirler.
Bir diğer önemli etkisi ise, çocuğun detaylarda kaybolmayıp bütünü görebilme yeteneğinin geliştirilmesidir.