Kişisel Verilerin Korunması

 1. 1 - Hangi Kişisel Veriler Toplanmaktadır?

    Tarafınızdan genel internet sayfası ziyaret edildiğinde bazı kişisel veriler tarafımızdan toplanmaktadır.

A)Kayıt Esnasında Toplanan Veriler

Kişinin internet sitesine kayıt olurken şirket ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlamak için bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar; Ad Soyad, e posta, şirket ismi, telefon numarası, IP adresi, vb. ve otomatik olarak kullanıcı tarafından eklenebilen bilgilerdir.(konum vs)

 

 1. 2 - Kişisel Veriler Neden Toplanmaktadır?
 1. 3 - Veriler Nasıl Toplanmaktadır?

 

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesini engellemek

 

 1. 4 - Verilerin Korunması

Kişisel Olmayan Verilerin Toplanması

 

 1. 5 - Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir.
  - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. 6 - Çocuklar Tarafından Sitenin Kullanımı