AKADEMİK GELİŞİM

"Eğitimde Kalite..."

Ana Dilde İletişim

Türkçe dersi, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme,izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmek ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bireyin hayatı boyunca gereksinim duyacağı okuma ve yazma becerisinin temelleri ilkokulda atılır ve bu becerilerin gelişimi yaşam boyu sürer. Türkçe öğretiminin okuma, anlama, konuşma, dinleme, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları için “Okuma Çemberi” yöntemi ile öğretim programını zenginleştiriyoruz.

MATEMATİKSEL YETKİNLİK

 Matematik derslerimizde günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzı geliştirme ve uygulama amaçlanmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini içermektedir. Kısacası öncelikli amacımız öğrencilerimizin matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu benimseyip matematiği başka alanlarla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.
 

HAYAT BECERİLERİ

 Hayat Bilgisi derslerimizde öğrencilerimizin doğal ve toplumsal çevrelerini tanımalarına, içinde bulundukları bu çevrelere uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri, hazır bulunuşluk seviyesi göz önünde tutularak ders işlenmektedir.
Bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa ilkesine uyularak öğretim yapılmaktadır.
 

FEN OKURYAZARLIĞI

 Fen Bilimleri dersi öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme sürecinde öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenir. Derslerimizde duyarlı bir vatandaş olarak bilimle ilgili konulara ve ilgili fikirlere ilgi duyan bireyler hedeflenmektedir.

 

SOSYAL BECERİLER

Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerimizin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçleri üzerinde durulur.

DEĞERLER EĞİTİMİ

“Değerlerim Vazgeçilmezim...”

Baş döndürücü değişim çağında, geçmişten süzülüp gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim değerlerle şekillenmiş bir eğitimdir. Okulumuzda değer eğitiminin amacı öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini sağlamak, manevi ve milli değerlerini özümseyerek merhametli, sağduyulu, duyarlı, vatanına milletine bağlı bireyler  olmasını sağlamaktır.

Değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması hedeflere ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece önem taşımaktadır. Eskiden büyük ailelerde ve sıcak sosyal ortamlarda benisediğimiz değerlerimiz, günümüz çekirdek aileleri ve başdöndüren teknolojik iletişimin yanında kullanılmaz hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda bu durum fark edilmiş,  demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer daha fazla öne çıkmaktadır. Bir yaşam alanı ve sosyal topluluk olan okulumuzda toplumsal ve bireysel değerlerimizi derslerin doğasına uygun olarak kazanımlar içinde, öğrencilere hissettirilerek ve yaşantısal hâle getirilerek kazandırılmaya çalışılmaktadır.

*AKIL ZEKA OYUNLARI
“HEM EĞLENİYOR, HEM DE ZEKAMI PARLATIYORUM”

Okulumuzda akıl zeka oyunları düşünsel beceriyi destekleyen çok önemli bir dersimiz olup okulumuzda dersin dışında da akıl ve zeka atölyemizde yaş gurubuna uygun oyunlarla oynama fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz kranlarıyla aynı ortamda, kendi seviye ve becerilerine uygun olarak sınıflandırılmış zekâ ve akıl oyunları ile tanışırlar. Her sınıf dü
zeyinde dört farklı oyunu öğrenen öğrencilerimiz, edindikleri kazanım ve becerileri günlük hayatla ilişkilendirir. Sonraki sınıf seviyesinde öğrendiği farklı oyunlardan elde ettiği becerileri ile 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olurlar.

İlkokul 1, 2. ve 3. Sınıflarda öğrenilen Akıl ve Zekâ Oyunları ile öğrencilerimizin;
•    Dikkat,
•    Eleştirel düşünme,
•    Hızlı karar verme,
•    Kuralları anlama ve öğrenme,
•    Odaklanma ve konsantrasyon ile farklı bakış açısı geliştirilir.

*KODLAMA
“TEKNOLOJİNİN DİLİ KODLAMAYI ÖĞRENİYORUM.”

Kodlama öğrenmek yabancı dil öğrenmek gibidir. Bu yüzden erken yaşta öğrenilmesi kalıcılığı arttırır.
• Her meslek alanı teknolojiye hakim bireylere ihtiyaç duyar.
• Dijital vatandaşlık kavramının dünya çapında yayılması ile birlikte kodlama ve robotik temel bir gereksinim haline geldi.
• Erken yaşta sıralama, döngü, koşullar gibi kavramları öğrenen çocukların özümseme becerilerinin daha gelişmiş olduğu görülmektedir.
• Sanal zorbalığın hakim olduğu günümüz koşullarında çocukların kodlama ile tanışmaları kullandıkları araçları faydalı hale getiriyor.
• Kodlama eğitimi ile, milyonlarca kişiye ulaşan sanal oyunları oynayan ve tüketen bireyler yerine hayal ettikleri uygulama, yazılım ve oyunları üreten bireyler yetişiyor.
• Kodlama çocukların içerisindeki hayal güçlerini harekete geçirerek teknolojide fikir ve akımlara öncülük etmelerini sağlar.
• Kodlama eğitimi alan bir birey geliştirdikleri uygulama ve yazılımları etrafındaki insanlara tanıtma fırsatı bularak üretme becerilerini ortaya koyar.
Code.org (Temel Seviye Kodlama Eğitimi/1-2-3.Sınıflar
Code.org projesi; aralarında dünyaca ünlü yazılımcıların ve büyük teknoloji firmalarının kurucularından Bill Gates, Mark Zuckerberg ve SergeyBrin’in de bulunduğu bir grup tarafından, Amerika’da kodlama eğitiminin yaygınlaşması için başlatılmıştır. Code.org eğitimi 1.sınıflar için şekilli görseller ve yön kavramları ile 2 ve 3.sınıflarda ise problem çözme becerisine yönelik küçük kod kalıpları ile desteklenmektedir. Bu şekilde birey karşılaştığı problem durumuna hızlı ve doğru şekilde çözüm üretebilmekte ve üretmiş olduğu çözümü hayatın her alanında kullanabilmektedir.

Scratch 2.0 (Kodlama Eğitimi / 4.Sınıflar)

Scratch, ABD’de bulunan MIT’in geliştirdiği, 8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış oldukça basit bir arayüze sahip programlama ortamıdır. Geleneksel programlama dillerinin aksine kullanıcı, istediği fonksiyonları fare ile tıklayıp sürükleyerek animasyonlar, oyunlar ve hikayeler oluşturabilir.
Scratch, renkli bir arayüze sahiptir. Bu sayede çocukları bir şeyler üretmeye teşvik eder. Programlama dillerinin aksine, hazır fonksiyonları kategorilere ayırarak kolay bir biçimde kullanım sunar. Bu sayede programlama yeni başlayan birey, algoritma yapısını if-else-while-for gibi görece karmaşık ve noktalama işaretleri gibi özen isteyen yapıları kullanmadan kavrayabilir.